Verhoging roerende voorheffing liquidatiebonus

w. Als u een vennootschap uit de groep vereffent, dan ontstaat er mogelijk een liquidatiebonus. Door de nieuwe regeling kan deze verhoogde roerende voorheffing vermeden worden. Gelukkig zijn er gunsttarieven voor sommige dividenden en interesten. Een overzicht van welke inkomsten er aan 27 % worden belast en de uitzonderingen die er (voorlopig) aan Geen verhoging van roerende voorheffing: tarief blijft op 15 % Enkele inkomsten blijven genieten van het verlaagd tarief (15 %) waar ze nu al van genieten. Verhoging tarief roerende voorheffing De roerende voorheffing is bijna op alle beleggingsproducten verhoogd van 25 % naar 27 %. Meer dan 1 op 3 zou niet opnieuw starten als zelfstandigeOp de vraag wat de belangrijkste reden was om een vennootschap op te richten, antwoordt bijna 2 op 5 ‘beperkte aansprakelijkheid’. Deze omgezette netto reserves worden beschouwd als gestort kapitaal. Het gaat onder meer om interesten van kasbons, termijnrekeningen, obligaties, de meerwaarde van fondsen met meer dan 40 % schuldvorderingen en dividenden van fondsen. 000 = 300. 000 euro op doorsnee spaarrekeningen hebben staan om aan 0,11% intrest boven deze grens te raken. Het standaardtarief van de RV wordt vanaf 1 januari 2016 immers 27 %. Eind vorige eeuw was het gewone tarief 25%, het uitzonderingstarief 15%. Om aan die tariefverhoging te ontsnappen, is er echter nog een andere mogelijkheid dan nog snel te liquideren vóór die datum. Toch wensen we waakzaam te blijven. Dit kan tellen qua belastingverhoging nl een verhoging met 150% ! Maar er werd door de wetgever in een overgangsregeling voorzien. De door de vennootschap eerder betaalde heffing van 10% zal in dat geval de enige heffing zijn over deze liquidatiereserves. met betaling van slechts 10% roerende voorheffing in het kapitaal heeft ingebracht onder de tijdelijke regeling van de programmawet van 28 juni 2013), dan is er alsnog roerende voorheffing verschuldigd als deze reserves binnen de eerste 8 jaar na de kapitaalverhoging (4 jaar voor kmo Roerende voorheffing stijgt naar 27%. Roerende voorheffing · Bedrijfsvoorheffing · Liquidatiebonus Wat is het tarief van de roerende voorheffing? Wie moet de roerende voorheffing aangeven en betalen? verzoek om het verschuldigde bedrag, verhoogd met de eventuele nalatigheidsinteresten, onmiddellijk op rekening van het Inningscentrum te storten. De opgebouwde reserves in een vennootschap kunnen worden 'vastgeklikt' tegen 10% roerende voorheffing. Wij geven u hierbij een kort overzicht van de wijzigingen, op 25/04/2013 nog niet gepubliceerd en dus ook nog niet echt van toepassing. ‘De verhoging van de taks op de liquidatiebonus is absoluut onaanvaardbaar Hogere tarieven in de roerende voorheffing: hoe zit het precies? De nieuwe regering heeft aan het systeem van de roerende voorheffing heel wat wijzigingen aangebracht. Vroeger betaalde een ondernemer 10 procent roerende voorheffing op die liquidatiebonus. Hierop volgde in 2012 een stijging naar 25%, om dan op 1 januari 2016 opnieuw te verhogen naar 27%. Indien de vennootschap later overgaat tot een kapitaalvermindering, zal deze kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het nieuw ingebrachte kapitaal. . Na de verhoging in 2016 van 25% naar 27%, zal dit tarief opnieuw stijgen tot 30% en dit in principe vanaf 1 januari 2017. Zo verhoogde de regering-Michel vanaf 1/1/2017 deze standaard roerende voorheffing naar 27%. UNIZO zet alles op een rijtje zodat u de juiste beslissing(en) kan nemen. Indien u een liquidatiereserve aanlegt en 10% roerende voorheffing betaald, dan zal men bij de uitkering na 5 jaar nog altijd maar 5% roerende voorheffing moeten betalen. Indien de vennootschap dus vóór die datum vereffent, betaal je nog steeds 10% roerende voorheffing. een tarief van 25 pct. Ter compensatie van de halvering van de vrijstelling van roerende voorheffing op interesten op spaarboekjes (van € 1. 12. 'Nieuw regime liquidatiebonus voltreffer voor begroting - . Stel dat een BVBA 200. Brussel, 6 november 2014 – NSZ vindt het enorm teleurstellend dat het Grondwettelijk Hof het verzoekschrift tot vernietiging verwerpt dat de ondernemersorganisatie samen met Meester Dauginet indiende naar aanleiding van de verhoging van de onroerende voorheffing op de liquidatiebonus. Liquidatiebonus definitie. De vorige regering bracht die roerende voorheffing fors omhoog van 10% naar maar liefst 25%. 2013 van […] Verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus De roerende voorheffing op deze liquidatiebonus bedroeg aanvankelijk 10%, maar omwille van de crisis heeft de regering dit opgetrokken naar een roerende voorheffing van 25% op de liquidatiebonus. In het huidige renteklimaat zal dat weinigen deren, want je moet al meer dan 855. a. is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van de roerende voorheffing steeg van 10% naar 25% voor uitkeringen die vanaf 1 oktober 2014 plaatsvinden. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. zodat er geen liquidatiebonus wordt uitgekeerd8. Sinds 1 juli 2013 is het interessanter gemaakt om te investeren in kmo's. Dit is de liquidatiebonus. Dit geldt zowel voor dividenden van Belgische als van buitenlandse aandelen, en ook dividenden van coöperatieve aandelen vallen mee onder het nieuwe plafond. belastbaar tijdperk en verhoogd met de toewijzingen tijdens dat belastbaar tijdperk of de roerende voorheffing voor liquidatieboni verhoogd tot 25 %. We zetten de nieuwe regeling aan de hand van enkele concrete voorbeelden uiteen. Dat moest gebeuren tijdens het laatste belastbare tijdperk dat afsloot voor 1 oktober 2014 : uitkering vastgeklikte reserves binnen 2 jaar (kmo) / 4 jaar; 17% De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. tegen de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10 naar 25 procent. Bij een latere vereffening van de vennootschap is op de liquidatiebonus die afkomstig is van deze bijzondere reserverekening, geen roerende voorheffing meer verschuldigd. 2016 bedraagt het algemeen tarief van de roerende voorheffing 27%. De verhoging naar 27% zal toegepast worden op de gewone dividenden, die niet kunnen genieten van een bijzondere regeling en op intresten die worden toegekend op het creditsaldo van een rekening-courant in een vennootschap. De verhoging van de roerende voorheffing in het kader van de liquidatie van vennootschappen was veel ondernemers een doorn in het oog. Het gedeelte bovenop de initiële investering is onderworpen aan roerende voorheffing. be reageren meteen met een internetpetitie tegen de verhoging. Wat is een liquidatiebonus ? De term liquidatiebonus is enkel van toepassing voor vennootschappen die liquideren wat hetzelfde betekent als in vereffening gaan. Welke zijn de voorwaarden om deze 10% belasting in plaats van 25% te kunnen genieten en hoe lang moet u wachten om de als kapitaal vastgeklikte reserves uit uw vennootschap te kunnen halen? Karel Van Eetvelt, de topman van de zelfstandigenorganisatie Unizo schaart zich achter de kritiek van zijn leden op de regering die besliste in april om de roerende voorheffing op de liquidatiebonus - 'het pensioenpotje van de zelfstandige ondernemers' - te verhogen van 10 naar 25 procent. Dit betekent een besparing van € 188,1 voor de belegger. De maatregel houdt in dat de roerende voorheffing op de zogenoemde liquidatiebonus vanaf 1 oktober 2014 verhoogd wordt van 10 naar 21 procent. 10% roerende voorheffing zonder vereffening Voorwaarden: • Belaste reserves die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering • Opnemen in kapitaal • Tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014 • Mits betaling van 10% roerende voorheffing Roerende voorheffing op liquidatieboni In mijn vorig blogbericht informeerde ik u reeds over de mogelijkheid om belaste reserves uit de vennootschap uit te keren aan (het verlaagd tarief van) 10% roerende voorheffing in plaats van aan (het gebruikelijke tarief van) 25% roerende voorheffing, dit in het kader van een overgangsmaatregel n. Die belastingverhoging werd aangevochten door onder meer de N-VA, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, artsen, geneesheren-specialisten en tandartsen. Bij de stopzetting, de vereffening, van een vennootschap gold er echter lang een uitzondering. 2013 van […] Verhoging roerende voorheffing op liquidatieboni naar 25%, maar overgangsregeling 10% Delen Geplaatst op 09/09/2013 Voorlopig wordt er nog weinig over gesproken alhoewel in veel gevallen voor het jaareinde een notariële akte zal moeten plaatsvinden. Om het investeringsklimaat en de economie te stimuleren heeft de federale regering beslist om de eerste schijf van € 627 dividend voortaan vrij te stellen van roerende voorheffing. Dan vermijd je zelfs de bijkomende roerende voorheffing van 5%. In ons voorbeeld zal dit het volgende resultaat geven: 300. Er zijn drie maatregelen waarbij men van verlaagde roerende voorheffing kan genieten. Hierover Roerende voorheffing stijgt naar 27 % De laatste jaren werd er wel vaker gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing. Het tarief van deze roerende voorheffing verschilt naargelang het Karel Van Eetvelt, de topman van de zelfstandigenorganisatie Unizo schaart zich achter de kritiek van zijn leden op de regering die besliste in april om de roerende voorheffing op de liquidatiebonus - 'het pensioenpotje van de zelfstandige ondernemers' - te verhogen van 10 naar 25 procent. Interesten Op 28 december 2015 werd de wetgeving in het kader van de tax shift gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 000 euro. Verhoging vrijstelling dividenden naar 800,00 EUR. 2014 De pers heeft uitgebreid verslag uitgebracht over het beroep tot nietigverklaring ingediend door de heer Victor Dauginet, naar aanleiding van de verhoging van 10 naar 25% roerende voorheffing op de liquidatiebonus van bedrijven. De gewone voorheffing die u betaalt op een dividend is nog steeds gelijk aan 25%. Vroeger was er voor de ondernemer die, nadat hij zijn vennootschap had ontbonden en vereffend, Naar aanleiding van de verhoging van de roerende voorheffing van 10% naar 25% op de liquidatiebonus (de bonus die u betaalt bij vereffening van uw vennootschap) werd een overgangsregeling uitgewerkt. Dit jaar gaat het tarief weer omhoog. Interne liquidatie – verhoging liquidatiebonus van 10 naar 25% Vennootschappen kunnen vanaf 1 juli 2013 hun reeds belaste reserves als dividend uitkeren, waarbij dit dividend aan ‘slechts’ 10% roerende voorheffing wordt belast. Deze verhoging van de roerende voorheffing moet zich voordoen vanaf 1 januari 2016. De verhoging is enkel van toepassing op liquidatieboni verleend of toegekend vanaf 1 oktober 2014. 25 okt 2015 Anticipeer op de verhoging van de roerende voorheffing. Interesten. Bovendien moet het attest bevestigen dat aan de minimale houdperiode van één jaar is voldaan. van de roerende voorheffing heeft reeds een opmerkelijke stijging doorgemaakt doorheen de jaren. Dat is in de eerste plaats slecht nieuws voor de beleggers. De verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent zette veel kwaad bloed bij Vlaamse ondernemers. Bij een verhoging (verlaging) van het tarief van de roerende voorheffing tijdens het boekjaar moet, indien het beleggingsproduct nog wordt aangehouden op balansdatum, ten laatste op deze balansdatum rekening worden gehouden met deze hogere (lagere) roerende voorheffing door een aanpassing in min (meer) van de boekwaarde van het beleggingsproduct. Vrijstelling Roerende Voorheffing spaarboekjes gehalveerd De vrijstelling van RV op gereglementeerde spaarrekeningen werd gehalveerd tot 940 euro per persoon. v. Spaargids. Deze belastingverhoging, ingaande op 1 oktober 2014, was een streep door de rekening van heel wat aandeelhouders die hun vennootschap wilden liquideren. De regeringsleiders hebben tijdens de laatste begrotingsgesprekken beslist om de roerende voorheffing te verhogen van 27 naar 30 procent. Het Grondwettelijk Hof heeft met zijn arrest van 6 november 2014 het beroep verworpen tegen de verhoging van de roerende voorheffing van 10 naar 25 procent op de zogenaamde liquidatiebonus. Verhoging roerende voorheffing en mogelijkheid om belaste reserves vast te klikken. De ondernemer kan echter een deel van de reserves vastzetten in de vennootschap. Sep 30, 2014 · De roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd onder de regering Di Rupo van 10% naar 25% opgetrokken (en ondertussen naar 30%). Een liquidatiebonus is wat de aandeelhouder ontvangt bovenop hetgeen hij initieel in de vennootschap heeft geïnvesteerd. Het tarief van 10% stijgt dan tot 25%. Roerende voorheffing op liquidatiebonus stijgt Zoals reeds vroeger aangekondigd werd, wordt het tarief in de roerende voorheffing 27% vanaf 1/1/2016. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Hierover De schuldenaar van de inkomsten moet bij de aangifte inzake roerende voorheffing een attest voegen waaruit blijkt dat de moedervennootschap, de genieter van de dividenden, gevestigd is in een andere Lid-Staat van de EU dan België. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25%. Van 1 juli 2013 tot 30 september 2014 krijgt men immers de kans om belaste reserves te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal. 15. De dividenden uit aandelen, coupons van een obligatie, volksleningen, etc. 000 / 1. Toch bestaan er manieren om aan de hogere aanslag te ontkomen. Als u destijds reserves heeft ‘vastgeklikt’ (d. De Belgische vennootschap houdt dus 30 euro (100 euro x 30%) in ten gunste van de Staat en stort een netto dividend van 70 euro (100 euro – 30 euro) aan Mr Janssens. Oorspronkelijk bedroeg het tarief t. Vrijstelling van roerende voorheffing voor dividenden – update 2019? Als aandelenbelegger geniet u in 2019 van een fiscale vrijstelling op de eerste schijf van 800 euro aan dividenden. Dividenden van aandelen zijn sinds begin 2017 onderhevig aan 30% roerende voorheffing. Verder moet de roerende voorheffing van 10 procent op dat uitgekeerde dividend vóór 15 januari 2014 betaald zijn. Belastingen - Vereffening vennootschap - Liquidatiebonus - Verhoging tarief. Volgens de administratie is de roerende voorheffing immers opeisbaar op het ogenblik van het effectief ter beschikking stellen van de inkomsten aan de aandeelhouders Tot slot, bovenstaande algemene gunstmaatregel (de bijzondere en algemene liquidatiereserve) kan uiteraard gecombineerd worden met de fiscale gunstmaatregelen die voortvloeien uit de programmawet van 28 juni 2013 (verlaagd tarief van de roerende voorheffing bij toepassing van de overgangsmaatregel (‘interne vereffening’) of in geval van Dec 09, 2015 · Anticiperen op de verhoging van de roerende voorheffing. Ofwel werd besloten om de belaste reserves voor enige jaren vast te klikken in het kapitaal tegen onmiddellijke betaling van 10 % roerende voorheffing3, Nov 01, 2015 · Verhoging van de roerende voorheffing In Archief by robert 1 november 2015 De federale regering heeft beslist om in het kader van de tax shift de roerende voorheffing van 25% naar 27% te verhogen en dit een jaar eerder dan verwacht. Bij liquidatie (ontbinding) van een vennootschap dient op het saldo (na aftrek van gestort kapitaal) De verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatieboni stijgt vanaf 1 oktober 2014 van 10% naar 25%. Auteurs krijgen hiermee een belastingverhoging van 66% in de maag gesplitst. dividenden 15% en daarna 21%. Geen verhoging van roerende voorheffing: tarief blijft op 15 % Enkele inkomsten blijven genieten van het verlaagd tarief (15 %) waar ze nu al van genieten. Dec 12, 2013 · Gevolgen verhoging roerende voorheffing op liquidatiebonus. 19 okt 2015 Deze verhoging van de belasting op liquidatieboni zorgde in de uitkering in de regel onderworpen worden aan 25 % roerende voorheffing. 2. In het kader van de begrotingscontrole van maart 2013, heeft de federale regering beslist om de roerende voorheffing op liquidatieboni te verhogen van 10% naar 25%. Op de bijzondere algemene vergadering dd. Het is wat de investeerders boven op de terugbetaling van het door hun ingebrachte Vrijstelling Roerende Voorheffing spaarboekjes gehalveerd De vrijstelling van RV op gereglementeerde spaarrekeningen werd gehalveerd tot 940 euro per persoon. De Belgische vennootschap vult een aangifte 273A in en stort de roerende voorheffing van 30 euro naar de Staat. Sinds 01. Liquidatiebonus voortaan aan 25% roerende voorheffing onderworpen De liquidatiebonus die u verwerft bij de volledige verdeling van het maatschappelijk vermogen van uw vennootschap, wordt vanaf 1 oktober 2014 onderworpen aan het algemeen tarief van 25% roerende voorheffing (RV). Deze bestond erin dat voorheen belaste reserves toch nog kunnen worden belast aan het tarief van 10%. De liquidatie van een vennootschap is een onderwerp dat vandaag vaak ter sprake komt. Ondernemers en zelfstandigen hadden heel wat kritiek op de maatregel. 880,00 naar € 940,00), heeft de regering sinds dit jaar een nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden ingevoerd, met als doel de “slapende gelden” op spaarboekjes te activeren en te injecteren in de Dit is hoe een verhoging van de roerende voorheffing de spaarder raakt. Een liquidatiebonus is een soort ultiem dividend dat door een vennootschap op het einde van haar bestaan ( = bij haar liquidatie) wordt uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Sinds 1 oktober 2014 is dat in principe 25 procent, waardoor hij minder overhoudt. Vennootschappen die niet alle winst uitkeerden maar oppotten, konden dus bij de  24 maart 2017 Echter, sommige verlaagde tarieven aan roerende voorheffing zijn nog blootgesteld aan bijkomende Belgische PB op de liquidatiebonus;; Als de non- profit organisaties worden getroffen door deze verhoging, zullen ze  29 nov 2013 Vanaf 1 oktober 2014 wordt het tarief op de liquidatieboni verhoogd van met inhouding van 10% roerende voorheffing, op voorwaarde dat de  1 juli 2014 De verhoging zal pas van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2014. 6 Art. Deze moet u betalen bij de uitkering als … In het kader van de begrotingscontrole van maart 2013, heeft de federale regering beslist om de roerende voorheffing op liquidatieboni te verhogen van 10% naar 25%. Nov 22, 2016 · Heeft u geen 5 jaar geduld, dan dient er wel 17% roerende voorheffing extra betaald te worden waardoor u in totaal aan het thans geldende normale tarief van 27% roerende voorheffing komt. 600. overgangsregeling inzake de verhoging van de liquidatiebonus naar 25 %. Concreet betekent dit vanaf 1 oktober 2014 een verhoging van de roerende voorheffing van 10 % naar 25% bij liquidatie (ontbinding) van de vennootschap Tarieven roerende voorheffing: een overzicht. Het gaat om de  3 april 2017 Het is alweer enkele jaren geleden dat de regering-Di Rupo besloot om de roerende voorheffing op liquidatieboni fors te verhogen van 10%  Een ervan is de verhoging van de roerende voorheffing op dividenden van 15 stopzetting van de vennootschap - de zogenoemde liquidatiebonus - vanaf 1  7 nov 2013 De regering besloot tijdens de begrotingscontrole van april 2013 om de roerende voorheffing op liquidatiebonus te verhogen van 10 naar 25  8 aug 2014 Die belasting is de zogenaamde liquidatiebonus. Eén van de meest in het oog springende maatregel is de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni. liquidatiereserves aanleggen tegen een tarief van 10% roerende Verder moet de roerende voorheffing van 10 procent op dat uitgekeerde dividend vóór 15 januari 2014 betaald zijn. Deze verhoging gaat echter niet onmiddellijk in. Bij een inbreng in geld in een zgn. Velen zien die immers als hun spaarpotje wanneer ze met Sep 08, 2015 · Gewone roerende voorheffing. Keer je de liquidatiereserve vroeger uit? Dan betaal je een roerende voorheffing die varieert van 17% tot 20%. Het gaat om de winst die de ondernemer in zijn vennootschap heeft gelaten en op het einde van zijn carrière er terug uithaalt, met andere woorden het bedrag dat overschiet nadat een bedrijfsleider zijn vennootschap in vereffening heeft gebracht. U houdt dus netto 75% van het uitgekeerde dividend over. Volgens Jan Tuerlinckx werd de liquidatiebonus van 10 procent nog als aanvaardbaar beschouwd. Positief dan weer is dat het tarief van 15% roerende voorheffing op een dividenduitkering terug van weg geweest is. de verhoging van de voorheffing op liquidatieboni, de tijdelijke verlaging belaste reserves uit te keren met een roerende voorheffing. Zo moeten aandeelhouders binnenkort meer belastingen betalen op hun dividenden. Het mag dan ook niet verbazen dat de wetgever Situering; In haar begrotingscontrole voorjaar 2013 besliste de regering de roerende voorheffing op de liquidatiebonus (bij "volledige vereffening") of inkoop van eigen aandelen (ook "gedeeltelijke vereffening" genaamd) te verhogen van 10% naar 25% en dit met ingang vanaf 1 oktober 2014. 'Wanneer een vennootschap aan de aandeelhouders een dividend uitkeert, is daarop in principe ook 25 procent roerende voorheffing verschuldigd. zijn bijgevolg vanaf 1 januari 2016 onderworpen aan het tarief van 27 %. De verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni naar 25% wordt  De verhoging van de liquidatiebelasting zal in de toekomst, zeker voor de 2013 besliste de regering de roerende voorheffing op de liquidatiebonus (bij  14 nov 2013 In april van dit jaar besloot de regering Di Rupo de roerende voorheffing op liquidatieboni te verhogen van 10 naar 25 procent. In combinatie met de eerder ingehouden 10 % wordt dan in feite geen voordeel gehaald ten opzichte van het standaardtarief van 25 %. Een overzicht van welke inkomsten er aan 27% worden belast en de uitzonderingen die er (voorlopig) aan ontsnappen. Niet verwonderlijk, vermits de roerende voorheffing zal toenemen vanaf 1 oktober 2014. Op 1 januari 2016 werd de roerende voorheffing verhoogd van 25% naar 27%. KMO-vennootschap zal het tarief van de roerende voorheffing op de (al dan niet nieuwe) aandelen uitgekeerd dividend verlaagd worden van 25% naar 15%. In het kader van een overgangsmaatregel Nov 14, 2013 · In april van dit jaar besloot de regering Di Rupo de roerende voorheffing op liquidatieboni te verhogen van 10 naar 25 procent. Deze verhoging is ook van toepassing op de liquidatieboni bij de vereffening van vennootschappen. De verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 tot 25% is beslist in het kader van de begrotingscontrole van maart 2013. Daarom gaan veel vennootschappen nu Verhoging vrijstelling dividenden naar 800,00 EUR. De regering-Michel voorziet een mogelijke ontsnappingsroute. Er werd evenwel  28 juni 2013 fing, nl. De tarieven werden verhoogd en er werd een bijkomende heffing van 4 % ingevoerd. Aangekondigd werd dat het tarief van de roerende voorheffing op dividenden en interesten, in principe, verhoogd zal worden van 25% naar 27%. De aandeelhouders beschikken pas “definitief en onherroepelijk” over de voorschotten op het moment van het sluiten van de vereffening. 304, § 2, tweede lid WIB 1992 vermeldt de afzonderlijke aan-slagen gevestigd ingevolge de artikelen 219 tot 219ter WIB 1992 Ook op de niet-beschikbare wettelijke reserves! Op 7 augustus 2018 diende de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt zich te buigen over de vraag of een dividenduitkering die werd opgenomen in het kapitaal van de vennootschap terecht aan een tarief van 10% roerende voorheffing was onderworpen. Die wordt immers vanaf 1 oktober opgetrokken van 10 naar 25 procent. Maar het tarief van 15% blijft in de personenbelasting indien deze inkomsten nog steeds als roerend inkomen kunnen gekwalificeerd worden. , Liquidatiebonus definitie. De regeling is wel enkel van toepassing voor KMO’s. Het is wat de investeerders boven op de terugbetaling van het door hun ingebrachte aangekondigde verhoging van de liquidatiebelasting van 10 % naar 25 %, een verhoging die sinds 1 oktober 2014 in voege is. Deze maatregel zal tot gevolg hebben dat er roerende voorheffing ingehouden zal worden op het gedeelte van de kapitaalvermindering dat wordt aangerekend op de reserves. Naar aanleiding van de verhoging van de roerende voorheffing van 10% naar 25% op de liquidatiebonus (de bonus die u betaalt bij vereffening van uw vennootschap) werd een overgangsregeling uitgewerkt. o. Hogere roerende voorheffing op liquidatiebonussen In 2002 veranderde dat: de liquidatiebonus werd voortaan belast aan 10% . Het gedeelte van de verdelingen dat het gestorte (gerevaloriseerde) kapitaal niet overschrijdt daarentegen, is niet belastbaar, wat ook logisch is vermits het louter gaat om de terugbetaling van de inleg door de aandeelhouders. De liquidatiebonus is het positieve verschil tussen wat in geld of andere liquide waarden aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd en het gerevaloriseerde kapitaal of met andere De roerende voorheffing van 10% moet echter wel betaald worden vóór 15 januari 2014. De verhoging van de roerende voorheffing van 10 tot 25 procent stond in de sterren geschreven. Deze stijgende lijn trekt zich nu door met de verhoging naar 30% vanaf 1 Namelijk roerende voorheffing berekend op de verhouding tussen het bedrag aan belaste reserves en het geheel van het eigen vermogen. Nov 30, 2016 · De roerende voorheffing op de liquidatiebonus die KMO’s kunnen uitkeren werd de voorbije jaren verhoogd tot 27% (vanaf 2017 zelfs 30%). De tijdelijke regeling waarbij reserves werden omgezet in kapitaal wordt permanent vastgezet. z. "Ik denk dat het mogelijk is om dat te doen", zegt vicepremier Didier Reynders in "De ochtend". Vennootschappen kunnen voortaan zgn. cember 2002 is de liquidatiebonus onderworpen aan 10 % roerende voorheffing. Ofwel werd besloten om de belaste reserves voor enige jaren vast te klikken in het kapitaal tegen onmiddellijke betaling van 10 % roerende voorheffing3, De roerende voorheffing boven dit grensbedrag stijgt wel van 27% naar 30%. Uitkering kapitaal n. 01. 000 x 75% = 225. Het wetsontwerp van 10 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht voorziet twee maatregelen over de roerende voorheffing. met betaling van slechts 10% roerende voorheffing in het kapitaal heeft ingebracht onder de tijdelijke regeling van de programmawet van 28 juni 2013), dan is er alsnog roerende voorheffing verschuldigd als deze reserves binnen de eerste 8 jaar na de kapitaalverhoging (4 jaar voor kmo aangekondigde verhoging van de liquidatiebelasting van 10 % naar 25 %, een verhoging die sinds 1 oktober 2014 in voege is. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. 17/10/2013) 08. “Ze overwegen dan ook verregaande maatregelen om die te ontwijken, zoals een verhuis naar jurisdicties met een lagere of geen belasting. 000 x 1. De liquidatiereserve blijft buiten schot. De roerende voorheffing op de liquidatiebonus stijgt van 10 naar 25%. Vanaf 1 januari 2017 zal het tarief van de roerende voorheffing voor uw roerende inkomsten in principe op 30% gebracht worden. Vanaf 1 januari 2016 stijgt het tarief van de roerende voorheffing van 25% naar 27%. Heel wat vennootschappen moeten Maar liefst 94,3% van de ondernemers vindt de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus een aanslag op de spaarpot van ondernemers. Liberalen stellen regeling rond liquidatiebonus in vraag Na regeringspartij Open VLD toont ook coalitiepartner MR zich bereid de regeling rond de liquidatiebonus te herbekijken. 200. Verhoging liquidatiebonus van 10% naar 25% vanaf 1 oktober 2014 woensdag 07 augustus 2013 Om te vermijden dat tal van vennootschappen overgaan tot liquidatie van hun vennootschap heeft de programmawet van 28 juni 2013 een tijdelijke maatregel ingevoerd die toelaat om belaste reserves te incorporeren in kapitaal aan een tarief van slechts 10% Het lijkt erop dat de verhoging van de roerende voorheffing er niet komt. Jan 01, 2012 · De verhoging van het algemeen tarief van de roerende voorheffing van 27 % naar 30 % treedt in werking vanaf 1 januari 2017 en is van toepassing op de vanaf 1 januari 2017 betaalde of toegekende inkomsten. Op 1 oktober verhoogt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Voor welke roerende Ook voor liquidatieboni? Ja! Bij de vereffening van uw  24 nov 2016 De verhoging van de roerende voorheffing is één van de fiscale maatregelen die het voorwerp uitmaken van het ontwerp van programmawet. Het standaardtarief van de RV wordt vanaf 1 januari 2016 immers 27%. Verhoging roerende voorheffing naar 30% vanaf 1 januari 2017 (KPMG) Eén van de vele fiscale maatregelen die we spoedig mogen verwachten is de verhoging van het algemene tarief van de roerende voorheffing van 27 naar 30 procent met ingang van 1 januari 2017. 000 euro liquidatiebonus heeft, betekent dit een belasting van 20. ‘De verhoging van de taks op de liquidatiebonus is absoluut onaanvaardbaar Activiteiten stopgezet of plan je dit in de erg nabije toekomst? Als je nu de juiste vereffeningsprocedure kiest, vermijd je dat je bij de vereffening het verhoogde tarief van de roerende voorheffing op de zogenaamde liquidatiebonus, betaalt. De liquidatiebonu,s waarbij 27% roerende voorheffing verschuldigd is indien de vennootschap wordt geliquideerd, kan worden vermeden. de roerende voorheffing voor 2013 (bijkomend) en 2014 Na 2012 en 2013 worden ook in 2014 de tarieven roerende voorheffing aangepast. Voorontwerp Programmawet: Verhoging van belasting op liquidatiebonus In Archief by robert 1 juni 2013 Op de recente ministerraad van 17 mei werd een voorontwerp van programmawet goedgekeurd waardoor onder meer de belasting op liquidatieboni met ingang van 1 oktober 2014 verhoogd zou worden van 10% tot 25%. Zaterdag lekten de plannen uit om de roerende voorheffing te verhogen. Vanaf 1 oktober 2014 is dit 50. Sep 24, 2014 · Bij de notarissen in ons land heerst dezer dagen een grote drukte. de verhoging, met ingang van 1 oktober 2014, De verhoging van de roerende voorheffing in het kader van de liquidatie van vennootschappen was veel ondernemers een doorn in het oog. 537 WIB 1992). be en de franstalige tegenhanger Guide-epargne. Ook hieraan wordt een antimisbruikregel gekoppeld: als deze reserve als dividend wordt uitgekeerd, zal er toch nog roerende voorheffing verschul-digd zijn. Het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni blijft onaangeroerd10. De datum van effectieve liquidatie is dan van geen belang. Dat Verhoging tarief roerende voorheffing De roerende voorheffing is bijna op alle beleggingsproducten verhoogd van 25 % naar 27 %. Betaling Roerende voorheffing Indien er geen vrijstelling van toepassing is, dient de roerende voorheffing betaald te worden binnen de 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de interesten op volgende rekening BE79 6792 0022 1033 (BIC PCHQ BE BB) van het Inningscentrum, sectie Roerende Voorheffing, Koning Albert II-laan 33, bus 42 Liquidatiebonus. Verlaagde roerende voorheffing. De liquidatiebonus is het vermogen dat na stopzetting van een vennootschap overblijft na afbetaling van de schulden Vorig jaar is er heel wat te doen geweest rond de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus. Om deze verhoging te ontlopen kan er reeds voor 1 oktober 2014 een voorschot op de liquidatiebonus worden toegekend. NSZ partner van het KVABB is teleurgesteld dat Grondwettelijk Hof klacht verwerpt. belaste reserves om te zetten in fiscaal gestort kapitaal door uitkering tegen 10% roerende voorheffing gevolgd door opname in het kapitaal. U moet rekening houden met een recente wijziging in de zogenaamde tax shift. 171 en 269 WIB1992 wijzigen. Sommigen raden aan om over te gaan tot een kapitaalvermindering vóór 31 ­december 2017 om zo nog te kunnen genieten van het actueel regime. verhoging van kracht en wat zijn de toepassingsvoorwaarden? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden tijdens het overgangsregime om van het huidige tarief te kunnen genieten? Vanaf 1 oktober 2014 zal de Roerende Voorheffing op liquidatieboni van 10% op 25% gebracht worden. “De stijging van de roerende voorheffing naar 30 procent vinden heel wat cliënten excessief”, meldt hij. Het tarief van de roerende voorheffing stijgt dan van 10 tot 25%. Bepalend voor het tarief van de roerende voorheffing is de datum van de toekenning of betaalbaarstelling van de roerende inkomsten Verhoging van heffing op liquidatiebonus (Persbericht BVAS dd. 880,00 naar € 940,00), heeft de regering sinds dit jaar een nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden ingevoerd, met als doel de “slapende gelden” op spaarboekjes te activeren en te injecteren in de Roerende voorheffing op liquidatieboni verhoogt in 2014 Wat is een liquidatiebonus? Als er bij de ontbinding van een vennootschap aan de aandeelhouders meer wordt uitgekeerd dan wat ze tijdens het bestaan van de vennootschap als kapitaal hebben gestort, is er sprake van een liquidatiebonus. Verhoging van heffing op liquidatiebonus (Persbericht BVAS dd. Dec 14, 2015 · 1 Verhoging roerende voorheffing op dividend en interest. Maar liefst 94,3% van de ondernemers vindt de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus een aanslag op de spaarpot van ondernemers. Verhoging roerende voorheffing: VAV in De Morgen Gisteren, 27 november, raakte bekend dat de federale regering beslist heeft de roerende voorheffing te verhogen van 15% naar 25%. Sep 24, 2014 · Op 1 oktober verhoogt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. De roerende voorheffing op liquidatieboni bedraagt momenteel 10%. Het bedrag aan roerende voorheffing dat te veel werd ingehouden aan de bron, wordt verrekend en terugbetaald in de personenbelasting. Interesten werden vroeger belast aan 15 %, dat wordt nu in principe 21 %. Nov 14, 2013 · In april van dit jaar besloot de regering Di Rupo de roerende voorheffing op liquidatieboni te verhogen van 10 naar 25 procent. Vanaf 1 oktober 2014 wordt deze roerende voorheffing verhoogd naar 25%. Het verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 1,69% dat werd ingevoerd om als gevolg van het Europese Tate & Lyle-arrest bepaalde buitenlandse vennootschappen niet te benadelen, werd herwerkt omdat dit regime gebaseerd is op een DBI-aftrek van 95%. 5 Het gaat dus niet om een roerende voorheffing, zoals in de ‘interne liquidatie’ van de regering Di Rupo (art. De roerende voorheffing van 10% moet echter wel betaald worden vóór 15 januari 2014. Op dat moment situeert zich dan ook het tijdstip van verschuldigdheid van de roerende voorheffing en wordt het toepasselijk tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni vastgeklikt. De eerste maatregel betreft de verhoging van de roerende voorheffing van 25 naar 27 pct. Op deze liquidatiebonus betaalde je heel lang geen roerende voorheffing. De liquidatiebonus is fiscaal gezien het positieve verschil tussen wat in geld, in effecten of andere activa aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd en het gerevaloriseerde kapitaal. Algemene verhoging roerende voorheffing Sinds 1 januari 2012 is de roerende voorheffing op de meeste beleggingen opgetrokken van 15 naar 21 %. Hoe wordt een liquidatiebonus belast bij de ontvangende vennootschap? Wanneer moet de uitkerende vennootschap roerende voorheffing inhouden? Is er ook al rv in te houden bij de uitkering van een voorschot op een liquidatiebonus? In het kader van het begrotingsakkoord 2017 werd binnen de regering een akkoord bereikt omtrent het algemeen tarief van de roerende voorheffing. Er komt dus een overgangsperiode waarin het mogelijk zou gemaakt worden om de bestaande reserves om te zetten in werkelijk gestort kapitaal door af te rekenen aan 10% roerende voorheffing. Dit geldt voor dividenden alsook voor intresten die worden toegekend op het creditsaldo van de rekening-courant in de vennootschap. Er blijven nog slechts enkele kleine uitzonderingen (15% rv): de inkomsten uit cessie of concessie van auteursrechten, de “Leterme bon”, de VVPR-KMO regeling, intresten van spaardeposito’s boven de vrijgestelde schijf. In Vlaanderen wordt de onroerende voorheffing sinds 1 juli 1999 geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. Het tarief van de roerende voorheffing op dividenden bedraagt 30%. Die verhoging lijkt onafwendbaar. De programmawet van 28 juni 2013 verhoogt de aanslagvoet van de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10 naar 25 pct. (6) De roerende voorheffing is niet verschuldigd op het gedeelte van de dividenden : a) dat wordt verleend of toegekend : - aan de Staat, de Gemeenschappen, Gewesten, pro-vincies, agglomeraties, federaties van gemeenten, gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zomede aan intercommunales beheerst De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen. De petitie is een enorm succes. 16 feb 2016 De verhoging van het basistarief heeft tot gevolg dat ook liquidatieboni voortaan onderworpen zijn aan roerende voorheffing ten belope van  De roerende voorheffing op de liquidatiebonus die KMO's kunnen uitkeren werd de voorbije jaren verhoogd tot 27% (vanaf 2017 zelfs 30%). 209 1° lid WIB 92) 8. Op deze liquidatiebonus is een roerende voorheffing verschuldigd. Dit kan het geval zijn wanneer er nog een gerechtelijke procedure loopt of er nog contractuele verplichtingen zijn. De verhoging van het algemeen tarief van de roerende voorheffing van 27 % naar 30 % treedt in werking vanaf 1 januari 2017 en is van toepassing op de vanaf 1 januari 2017 betaalde of toegekende inkomsten. De laatste jaren werd er wel vaker gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing. Ook op de niet-beschikbare wettelijke reserves! Op 7 augustus 2018 diende de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt zich te buigen over de vraag of een dividenduitkering die werd opgenomen in het kapitaal van de vennootschap terecht aan een tarief van 10% roerende voorheffing was onderworpen. Daarom gaan veel vennootschappen nu in vereffening, zodat ze aan de hogere belasting ontsnappen. Reeds vanaf 1/1/2016 zou de roerende voorheffing van 25% met 2% verhoogd worden. roerende voorheffing 15 % of 5 %. Als u als aandeelhouder een dividend ontvangt, dan betaalde u altijd al roerende voorheffing op dit dividend. Er werd evenwel een overgangsmaatregel ingevoerd waardoor u nu als KMO toch nog uw winsten verbonden aan aanslagjaar 2014 kan opnemen in een zogenaamde "bijzondere liquidatiereserve" (eerder was dat ook zo Verhoging roerende voorheffing op liquidatieboni Van 10 % naar 25 % De liquidatiebonus is bij de verhogingen van de roerende voorheffing de laatste jaren buiten schot gebleven, maar nu wordt het tarief toch opgetrokken van 10 % naar 25 %, het standaardtarief van de roerende voorheffing sinds de pro- Verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus De roerende voorheffing op deze liquidatiebonus bedroeg aanvankelijk 10%, maar omwille van de crisis heeft de regering dit opgetrokken naar een roerende voorheffing van 25% op de liquidatiebonus. Een liquidatiereserve kan vooral interessant zijn als je vennootschap bij de uitkering van een gewoon dividend 30% roerende voorheffing moet betalen. Faculteit!Rechtsgeleerdheid! Universiteit!Gent! Academiejaar!2014/2015!!!!! DE!IMPACT!VAN!DE!VERLAAGDE!ROERENDE!VOORHEFFING! OP!LIQUIDATIEBONUSSEN!EN!OP!SOMMIGE liquidatiebonus niet. liquidatiereserves aanleggen tegen een tarief van 10% roerende Activiteiten stopgezet of plan je dit in de erg nabije toekomst? Als je nu de juiste vereffeningsprocedure kiest, vermijd je dat je bij de vereffening het verhoogde tarief van de roerende voorheffing op de zogenaamde liquidatiebonus, betaalt. Met het arrest nr. FAQ : liquidatiebonus 1. Verhoging roerende voorheffing op liquidatieboni naar 25%, maar overgangsregeling 10% Delen Geplaatst op 09/09/2013 Voorlopig wordt er nog weinig over gesproken alhoewel in veel gevallen voor het jaareinde een notariële akte zal moeten plaatsvinden. De regering is van plan dit tarief naar 25% te brengen vanaf 1 oktober 2014. Boekhouders buiten categorie :-) Al van bij de start stonden ze ons met raad en daad bij, ook toen we moeilijkere tijden doormaakten met de zaak. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. Een dividend dat toegekend wordt binnen de vijfjarige sperperiode wordt onderworpen aan een roerende voorheffing van 15 %. Verhoging roerende voorheffing op liquidatieboni Van 10 % naar 25 % De liquidatiebonus is bij de verhogingen van de roerende voorheffing de laatste jaren buiten schot gebleven, maar nu wordt het tarief toch opgetrokken van 10 % naar 25 %, het standaardtarief van de roerende voorheffing sinds de pro- Vanaf 1 oktober stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. We zullen hierna op de algemene verhoging van de roerende voorheffing ingaan (Wet van 10 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht). 01. I. Hoe wordt een liquidatiebonus belast bij de ontvangende vennootschap? Wanneer moet de uitkerende vennootschap roerende voorheffing inhouden? Is er ook al rv in te houden bij de uitkering van een voorschot op een liquidatiebonus? Sep 24, 2013 · Pagina 7 Roerende voorheffing Roerende voorheffing verschuldigd op Het positieve verschil tussen De uitkeringen in geld, in effecten of in enige andere vorm; en De (eventueel gerevaloriseerde) waarde van het gestorte kapitaal Wordt gekwalificeerd als een dividenduitkering (art. ‘interne vereffening’ Het Grondwettelijk Hof raakt niet aan de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wanneer de sluiting van de vereffening niet tijdig kan gebeuren dan verliest men in principe de 10% roerende voorheffing. Hogere tarieven in de roerende voorheffing: hoe zit het precies ? 2012-02-13. 162/2014 van 6 november 2014 verwerpt het Grondwettelijk Hof de beroepen tot vernietiging van de bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013 die, met ingang van 1 oktober 2014, art. En sinds 2014 werd de roerende voorheffing systematisch opgetrokken van 10 naar 25%, tot vandaag 30%: nu het normale tarief voor gewone dividenden. Zij bijten in het zand. verhoging roerende voorheffing liquidatiebonus